E-Uygulamalarına yönelik zorunlu geçiş tarihleri....
 ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARINA İLİŞKİN YAYIMLANAN 509 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA
19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan elektronik belge uygulamalarına yönelik zorunlu geçiş tarihlerinin ve uygulama esaslarının yer aldığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
Buna göre e-uygulamalara geçiş tarihleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-DEFTER’E GEÇİŞ TARİHİ *
1)- 2018 Hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)
10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 01/01/2020 Tarihin den itibaren zorunlu olarak e-deftere geçecektir.
 
2)- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),
 
Yukarıdaki hükme göre 2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL’yi geçen mükellefler 01/07/2020 Tarihinde zorunlu olarak e faturaya geçeceği için 01/01/2021 Tarihinden itibaren E- Deftere geçmek zorundadır. (Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:
1)’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3 Md. 3.2.6. 1 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-FATURA’YA GEÇİŞ TARİHİ
1)-2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL yi geçen mükellefler 01/07/2020 Tarihinde zorunlu olarak e- Faturaya geçmek zorundadır.
2)- Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL’yi 2020 yılı ve takip eden hesap dönemlerinde geçen mükellefler ilgili yılı takip eden
yılın 7.ayından (2021 yılı) itibaren e-fatura kullanmak zorunda olacaklardır.
 
 
 
 
 
E- ARŞİV FATURA’YA GEÇİŞ TARİHİ
 
1)-Halen e-fatura ve e-defter tabi olanlar e- arşiv fatura düzenlemek zorundadır.
 
2)- Yukarıda belirtilen e-Faturaya geçiş tarih leri e-arşiv fatura içinde geçerlidir.
 
(e-Faturaya tabi olmayanlar e-arşiv faturaya tabi olmaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-İRSALİYE’YE GEÇİŞ TARİHİ
 
1)-e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı ; (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon IL ve üzeri olan
mükellefler 01/07/2020 Tarihinden itibaren e-İrsaliye kullanacaklardır.
 
2)- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 01.01.2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye kullanacaklardır.
 
 
 
*VUK 509 nolu VUK Genel Tebliğin "IX. Yürürlükten kaldırılan tebliğler"   maddesinde;
454 seri nolu VUK Genel Tebliğin 01.01.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılacağını belirtilmiştir.
 
E- defter geçiş şartlarını açıklayan 454 VUK Gn. Tb. 31/12/2019 tarihine kadar yürürlükte olduğu için; 2018 yılında brüt satışı hasılatı 10 milyon TL aşan mükellefler için e-defter’e geçiş zorunluluğu 01.01.2020olmaktadır.
 
Ayrıca, 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;
 
- e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin aynı zamanda e- Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 
 - e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.
 
                     -      
                            *  e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 
 
 -  Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan       doktorlar,
mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.
 
Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e- Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.
 
Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım- Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan  Gider Pusulası belgesi e-Belge olarakdüzenlenebilecektir.
Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e- Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir.
Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmektedir.
 
Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.
 
E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e- Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.
 
 
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-5.pdf